Vé concurs de relats curts Planeta Lletra

5é CONCURS DE RELATS CURTS Planeta Lletra

PARTICIPANTS Hi pot participar qualsevol persona major de 18 anys.

TEMA La història ha de passar a Mataró o fer referència a la ciutat. A més, ha d’incloure en algun moment del relat, no al títol, la frase: “El principi de tot”. El premi Planeta Lletra es concedirà a la millor història policíaca, detectivesca, de novel·la negra...que compleixi aquests requisits.

EXTENSIÓ Els relats han de tenir una extensió mínima de 6 pàgines (DIN A4) i màxima de 12, escrits amb lletra Arial 12, interlineat 1,5. Els treballs s’han de presentar en un arxiu Word i signats amb pseudònim.

PLICA S’ha d’adjuntar un altre arxiu de Word amb la plica. A l’arxiu hi ha de posar PLICA, seguit del nom del relat i el pseudònim. Dins de la plica constaran les dades de l’autor/a: nom i cognoms, DNI, correu electrònic, telèfon i adreça postal.

OBRES Es pot concursar amb un sol relat d’autoria individual. L’obra serà original, inèdita i ha d’estar escrita en català. L’autor o autora responen de l’autoria i originalitat alliberant a l’editorial i a l’organització de qualsevol responsabilitat, dany o reclamació per part de tercers. Els relats presentats no poden haver estat premiats, ni estar pendents de la resolució d’altres concursos.

LLIURAMENT El relat i la plica s’han d’adreçar, en un únic correu electrònic a: planetalletra@gmail.com  tot indicant a l’assumpte del missatge: “Premi Planeta Lletra” i el títol del relat.

PREMIS El relat guanyador i els dos finalistes seran publicats en el llibre que Planeta Lletra publica anualment i seran les tres primeres obres de l’edició. Els premiats rebran tres exemplars del llibre, a més d’un diploma que els acredita com a guanyador/a o finalista.

TERMINI D’ADMISSIÓ El termini es tancarà a les 24 h del  dia 4 de setembre de 2018.


JURAT La resolució del concurs anirà a càrrec d’un jurat que estarà format per escriptors i editors de Mataró de reconeguda trajectòria i també per membres de Planeta Lletra. El veredicte del jurat es comunicarà personalment als guanyadors i també es publicarà al web: www.planetalletra.org
El jurat podrà declarar desert el premi i estarà facultat per resoldre qualsevol dubte no previst en aquestes bases. El seu veredicte serà inapel·lable.

LLIURAMENT DELS PREMIS L’acte de proclamació i lliurament de premis es farà públic a través de la web de Planeta Lletra, així com via correu electrònic als concursants. També se’n farà difusió als mitjans de comunicació. Està previst el lliurament de premis al voltant de la Diada de Sant Jordi 2019. L’acte també servirà de presentació del llibre.
Planeta Lletra es reserva el dret de publicar en aquest llibre, prèvia notificació a l’autor/a, qualsevol relat presentat al concurs que consideri d’interès especial. La resta d’obres seran destruïdes i no es mantindrà correspondència amb els/les autors/es una vegada acabi el concurs.

DRETS D’AUTOR L’autor és lliure de publicar el seu relat on vulgui, una vegada s’hagi presentat el llibre del 5é concurs de relats curts Planeta Lletra. Com l’Associació lletrícola de Mataró (Planeta Lletra) és una entitat sense ànim de lucre, els diners aconseguits amb la venda del llibre serviran per
sufragar les despeses de l’edició.

La presentació d’una obra pressuposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels drets i obligacions que se’n deriven

Bases en pdf

Comentaris